Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bí Quyt Ca Ngi Chin Thng

Shiv Khera
pubblicato da First News

Prezzo online:
0,00

Có th xem cun sách này nh mt quyn s tay lit kê nhng công c cn thit kin to thành công và giúp bn to lp mt cuc sng tt p. Cng có th xem nó nh mt cm nang sng bao gm nhng ch dn giúp chúng ta nhìn nhn ra giá tr ca bn thân mình, nhng bài hc làm ngi, cách thc xây dng mc ích sng có c hnh phúc và thành công nh mong mun. Nhng trên ht, ây là cun sách tng bc dn dt bn i t m c, khát vng thành công n khám phá nang lc ca bn thân và bin c m thành hin thc.

Vi cách t vn d hiu, thit thc và sâu sc, Bí quyt ca ngi chin thng s giúp bn tránh ri vào cm giác mt phng hng, bit xác nh mc tiêu và nhng giá tr cn u tiên trong cuc sng. Cun sách s giúp bn xây dng mc tiêu mi, hình thành ý nim mi v mc ích sng, phát trin t tng mi v bn thân và tng lai. Nu ch c lt qua mt vài trang, hoc lt gi cun sách mt cách vi vàng, bn khó có th tip thu ht c nhng vn cun sách a ra.

Nên c t t và suy ngm, tng chng mt. Ch c chng tip theo khi chc chn bn ã hiu các vn ca chng trc. Mt trong nhng mc ích ca cun sách là giúp bn ra K hoch hành ng cho tng lai. Nu cha bao gi làm vy, bn hãy xác nh xem: - Bn mun t c iu gì? - Bn mun t c mc tiêu bng cách nào? - Thi im bn mun t c mc tiêu là khi nào? Nhng câu chuyn sâu sc và truyn cm hng, nhng nguyên tc d hiu c trình bày trong cun sách u mang tính ph quát, áp dng cho mi tình hung, t chc hoc quc gia.

Hy vng cun sách s mang li cho bn nhiu iu mi m và nhng khám phá thú v! Sách c biên dch t cun You can win ca tác gi Shiv Khera, hin phát hành ti các nhà sách trên toàn quc.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore First News

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 25/08/2020

Lingua Vietnamita

EAN-13 9781393492412

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bí Quyt Ca Ngi Chin Thng"

Bí Quyt Ca Ngi Chin Thng
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima