Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

BUKOVAKE NARODNE: Izvorne rijei, izrazi, pjesme, prie i predanja srpskog naroda iz Bukovice i Dalmacije

Miroslav Reljic
pubblicato da BNG Press

Prezzo online:
0,00

Podsjetite se ili nauite izvorne bukovake narodne rijei, izraze, pjesme, poštapalice, uzreice, brzalice, nadimke, imena, zagonetke, zdravice, natpjevavanja, psovke, bugaraljke, sujeverja, prie i predanja srpskog naroda iz Bukovice i Dalmacije.

Nikad nisam pomislio da u prirediti knjigu o jeziku srpskog naroda Bukovice u ovakvom formatu i obimu. Po struci sam ekonomista i biznis coach, a ne jezikoslovac. Ali, sve se promijenilo u julu 2017. godine kada sam vidio da na društvenim mrežama nema sistematinog i organiziranog skupljanja i uvanja izvornog srpskog bukovakog narodnog jezika i kulture. Tokom studija na Kembridžu u Engleskoj, a i živei u Kanadi od 1999. godine, primijetio sam da Englezi i Kanaani kao zjenicu oka uvaju svoju kulturnu tradiciju i baštinu. Podstaknut tom spoznajom, zapitao sam se više puta: Šta ja lino mogu da uradim za svoj narod? Odgovor je bio - osnivanje Bukovake narodne grupe (BN) na Fejsbuku, a kao rezultat moje ideje i vizije da se kroz konverzaciju i prie u toj grupi uje - i zapiše onako kako se uje, izvorni srpski bukovaki narodni glas. Pred vama je knjiga BUKOVAKE NARODNE koja za osnovu ima odabrane prepiske u Bukovakoj narodnoj (BN) u prvoj godini rada grupe. Nadam se da ete kroz izraze, prie, predanja i konverzacije uti izvorni glas srpskog naroda Bukovice i da budue generacije Srba Bukovice nee nikada zaboraviti svoj jezik, kulturu i svoje korijene.

O autoru: Miroslav Relji je menadžment konsultant i biznis kou. Ekspert je za promjene, tranziciju i autentino voenje ljudi. Osniva je Bukovake narodne grupe.

Pred nama je knjiga, po svemu nesvakidašnja, drugaija, za primer, nadasve, knjiga kojom se na najbolji nain uzvraa dug precima. Knjiga BUKOVAKE NARODNE jeste svojevrsni biser kulturne matrice srpskog naroda sa severa Dalmacije. Tu knjigu e Bukovani, sigurna sam, doživeti kao najverniji odraz sopstvenog identiteta, svoj glas izvorni, srpski, bukovaki! Dragana ati

Kroz kristalno zelene oi rijeke Krke, ušuškane masivnim Dinaridima, vjekovima prošlim je odjekivao, a odjekivati e i u buduim glas srpskog bukovakog narodnog jezika. Sada i kroz knjigu BUKOVAKE NARODNE, koja e ujedno biti referenca novim naraštajima. Autor Miroslav Relji je, nakon višegodišnjeg iscrpnog rada, na ponos svih nas, ovo životno djelo stavio u okvire izuzetne i rijetke knjige sa kojom e duh bukovakog naroda vjeno živjeti. Milka Mira Gri

Voda na izvoru je najistija, tako je i sa jezikom. Stevan Lali

Kolko tuvim pod bukovakom kapom i sjedim vlasima, ne mere nam niko subitati volju i želju da ponosito vaje i u svaki zeman divanimo, prelimo, kroz sumalo suza a ponajviše smij, iz svega grla pustimo naški bukovaki govor. Dr Veljko Popovi

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Bng Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/10/2019

Lingua

EAN-13 9781393978763

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "BUKOVAKE NARODNE: Izvorne rijei, izrazi, pjesme, prie i predanja srpskog naroda iz Bukovice i Dalmacije"

BUKOVAKE NARODNE: Izvorne rijei, izrazi, pjesme, prie i predanja srpskog naroda iz Bukovice i Dalmacije
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima