Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

John Eliot Gardiner groeide letterlijk op onder een van de twee schilderijen die er van Johann Sebastian Bach bekend zijn: het hing in zijn ouderlijk huis. Geen wonder dat juist die componist hem is blijven fascineren. Gardiner heeft als dirigent talloze malen werken van Bach uitgevoerd, en hij wordt beschouwd als een van de grootste interpreten ervan. Zijn levenslange omgang met Bach is uitgemond in een boek waarin hij al zijn eruditie en hartstocht heeft aangewend om zo veel mogelijk greep te krijgen op de componist en de mens Bach. Gardiner gaat in op de historische en muzikale context waarin de componist werkte, diens idee├źn, diens werkwijze, en de vertolking van zijn muziek.

Dettagli

Generi Musica » Cantanti, Compositori e Musicisti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023484967

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bach"

Bach
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima