Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Baka Dillerin arks

Karin Karakal
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
2,91

Mektubunu okumak, kent klarnn peimiz sra sularda döne döne ldad dönü vapuruna ksmet oldu. Yine korkularm boa; inancm, umudumu hakl çkararak geldin. çim snd, ayazm dindi, çiçek kokularm saçtm beni içine çeken burna. Ferah bir koku vard senin üzerinde de. Sanki çimenler vard, usul usul bir dere. Akam ay vard sanki, crcrböcekleri, ahap kokusu, kulübe, döek, sen, ben. Denizkz olsam saçlarmn ana seni takar, derinlikler boyu peim sra sürüklerdim. Hiçbir ada seni brakabileceim bir yer gibi görünmezdi gözüme. Sen de tan topran, yuvan ben bellerdin. Denizkz deildim. Vapurdan yine yalnz indim.

Karin Karakal, 1998'de Yaar Nabi Nayr Ödülü'nü kazanan ilk kitab Baka Dillerin arks'yla bir dilde yazlan ama bütün dilleri kucaklayan smscak öyküler anlatyor bize. stanbul'a, yaamaya ve stanbul'u yaamaya dair.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750745188

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Baka Dillerin arks"

Baka Dillerin arks
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima