Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rebecca Solnit, bilip bilmeden her eyi açklayarak kendini ispatlamak derdindeki adamlar; kadnlarn nasl susturulduunu ve hayatn her alannda maruz kaldklar iddeti anlatyor. Ancak kitabn Türkçe basks için yazd önsözden de anlalaca gibi kötümser deil, aksine özgürleebilecei baka bir dünya hayali için herkesi mücadeleye, dayanmaya çaryor. Adamlarn dünyasnda var olmaya çalan kadnlara umut verirken gerçek kadn hikayelerinin yan sra Virginia Wolf'un metinlerinden, Pandora mitinden, Zapatistalarn deneyiminden, kadn yol arkadalarndan ve feminizmden güç alyor.

Kadnn ad sessizlik. Erkeinki iktidar. Kadnn ad fakirlik. Erkeinki zenginlik. Kadn ve erkekten bahsederken Onun diyoruz, ama kadna baktmzda, Onun olan bir ey var m gerçekten? Erkein ad Onun, ve o her eyin kendisine ait olduunu iddia ediyor, kadn da dahil. zin almadan ve bir bedel ödemek zorunda kalmadan kadna sahip olabileceine inanyor. (Tantm Bülteninden)

Türkçe Baskya Önsöz

Bu kitap, iddet kurban olmamak için harcanan bir hayattan, okuduumuz haberlerden, iddet, özgürlük ve adalet hakknda düünmekten ve toplumsal cinsiyetten ders çkaryor. Bölümlerden biri ngiliz yazar Virginia Woolf ve esrarn, karanln, bilinemez olann kullanm hakknda. Dier bir bölüm Birleik Devletler vatanda Meksika doumlu Ana Teresa Fernandez'in resimlerinde anlatt kadnlar üzerine. Bir üçüncüsü IMF'nin Fransz bakannn, New York'ta Afrikal mülteciye cinsel tacizde bulunmas hakknda. Bir dieri, Yeni Delhi'de tecavüze urayan Jhoti Singh'in öldürülmesiyle balyor ve Ohio Steubenville'deki cinsel saldry ve California'nn güneyindeki kadn düman katliam da anlatyor. Ve daha sonra da bilgiçlik taslayan adamlar meselesi var; bu adamlara Berlin'den tutun da Rocky Dalar'na kadar her yerde rastlayabiliriz. Bu, hep karlatmz meselelere dair evrensel bir kitap ya da benim San Francisco'daki kendi öznel konumumdan dünyaya bir bak.

Türkiye'deki feminizm ve toplumsal cinsiyet politikalar hakknda pek fazla ey bilmiyorum, ancak biliyorum ki bu meseleler hakkndaki konumalar artk evrensel. Bizler, farkl ülkelerde olsak da fikirlerimizi, hikayelerimizi, acmz, ve erkek iddetinden kurtulmak için duyduumuz cokulu arzuyu paylayoruz. Bu iddet ülkeden ülkeye baz bakmlardan farkllk gösteriyor, baka baz bakmlardansa tamamen ayn. üphesiz kadnlarn tecavüzden, saldrdan, ev içi iddetten ya da talyan feminist Serena Dandino'nun femicide diye adlandrd -nefret nedeniyle veya hiçbir hakka, yaama hakkna dahi sahip olmadmz düüncesiyle ilenen- kadn cinayetlerinden çok fazla etkilenmedii bir ülke var.

Özgecan Aslan'n korkunç hikayesini takip ettim, ardnda büyük bir tepki douracak kadar etki yaratt. Dünya üzerinde pek çok defa yaanan o anlardan biriydi, Hindistan'dan talya'ya, kadnlarn, "artk yeter" dedii anlardan biri. Ve erkeklerin, -daha önce hiç olmad kadar- kadnlarla birlikte ve kadnlar için bir eyler yapt anlardan biri. Erkeklerin müdahillii giderek artyor, öncelikle örenerek ve durumu anlamaya çalarak, ikincisi bu suçu ilemeyerek ve üçüncüsü buna kiisel olarak ve kolektif yollardan kar çkarak. Bence feminist bir devrim içindeyiz (ve erkeklerin de bunun parças olmasna daima ihtiyaç var, kadnlar ayrmcl tek balarna ortadankaldramaz, nasl ki beyaz olmayan insanlar rkçl beyazlarn katlm olmadan yok edemezse). Ya da belki de 1960'larda veya 1840'larda balayan ya da Mary Wollstonecraft'n Kadn Haklar Savunmas ile 1790'larda balayan bu uzun bakaldr sürecindeki yeni ve güçlü bir isyann içindeyiz. Bu, heyecan verici bir dönem.

Dün Washington Post'a baktm; okuduum haberler arasnda Pennsylvania'daki bir kolejin erkek grubu hakknda bir hikaye vard. Uyuturucu verilmi ve bilinci yerinde olmayan, bazlar cinsel saldrya uram kadnlarn fotoraflarnn yer ald özel bir Facebook sayfas

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Questioni femminili » Studi di Genere e gruppi sociali » Donne

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786012152

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar"

Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima