Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bereket Da'ndan Düünceler

E.G. White
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
1,89

ncil'de imann temel deerlerini oluturan ve özetleyen iki klasik kabul edilebilecek metin vardr. Dadaki Vaaz ve Rabb'n Duas olarak bilinen bu metinlerin ikisi de Matta ncili'nin balarnda bulunur. "Sa yanana tokat atana sol yanan da çevir" "Dümanlarnz sevin, size zulmedenler için dua edin" gibi sarsc ve dünyevi deerlere ve durumlara ters düen öretiler sa Mesih tarafndan Dadaki Vaaz'da dile getirilmitir.

Ayn ekilde Mesih sa Dadaki Vaaz'da dile getirdii deerlere uygun bir ekilde bir dua öretir. "Göklerdeki Babamz, Adn kutsal klnsn" diye balayan bu duann içeriinde dua ettiimiz zaman ihtiyaç duyacamz tüm sözler bulunmaktadr.

Günlük hayatta, edebiyat eserlerinde, filmlerde skça karmza çkan Dadaki Vaaz ve Rabb'in Duas, Ellen G. White'n kaleme ald Bereket Da'ndan Düünceler adl bu kitapta detayl bir ekilde açklanyor. Bu kitab okuduktan sonra Dadaki Vaaz ve Rabb'in Sözü'nü temel deerlerini de kavram olacaksnz.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004403975

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bereket Da'ndan Düünceler"

Bereket Da
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima