Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bilinmeyen Yönleriyle Hanif Din

Malik lyas Tanrba
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,30

Bilinmeyen Yönleriyle Hanif Dini slam ve Mesaj Kur\'an- Kerim

"Ölen insann kyâmeti kopar" Hz.Muhammed Mustafâ s.a.v., Bu hadise göre insann dünyas yklr, madde âlemindeki görüntüler yerini iç boyuttaki gerçeklere brakr. Kurân bu duruma: "O gün yeryüzü bir baka yere, gökler, baka göklere çevrilecek" (brahim sûresi, 14.), "te orada herkes dünyada yapm olduuyla imtihan verir, uydurduklar putlar da kaybolmutur" (Yunus sûresi, 30.) demektedir. Sonra da bunu: "Ey insanlar! Allah'n verdii söz üphesiz gerçektir; dünya hayat sizi aldatmasn. Allah'n affna güvendirerek eytan sizi ayartmasn" diyerek açklar. (Fâtr sûresi, 5.âyet).

"blis" insanlar kandrmak için RABB'inden izin almtr. Kurân: "blis: "Rabbim! Öyle ise insanlarn kabirlerinden kaldrlacaklar güne (kyâmete) kadar bana mühlet ver" dedi. "Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin." "Allah katnda bilinen vaktin gününe kadar..." "blis: "Rabbim! Beni saptrdn için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahlar süsleyeceim ve onlarn hepsini mutlaka azdracam" der. (Hicr sûresi, 36.>>39.) te bu ilâhi tiyatro dünya sahnesinde oynanrken, "Allah katnda bilinen vaktin günü", insann ölümü, yani kyâmetinin kopmasdr. "Kyâmet" insann iç yüzünün da çkmas anlamnda olup karsna çkan gerçekler ise onu gösteren aynasdr.

Ölmeden evvel gidecein yerin durumunu anlaman için hiç olmazsa `kâlb gözünü aralamak' için çalman gerekir. Bu çalmann ekil itibari ile yapmack d yüz eylemleriyle hiçbir alâkas yoktur. Her eylemin sâf, içtenlikle pozitif olmaldr; zira herkesi kandrabilirsin, ancak içinde sakl özün olan ilâhi "Rûh"unu hiçbir kimse kandramaz. Bu gerçee Kurân'da: "üphesiz Rabb'in gözetleme yerindedir/ Kukusuz Rabb'in her an gözetlemektedir" (Fecr sûresi, 14.) diyerek iaret eder. Rabb'in insandaki gözetleme yeri "Kâlb gözü", dier ad ile "Fuâd"dr. Bu sebeple insann göklere dönerek, ellerini kaldrarak arad Rabb'i aslnda içinde ona: "Andolsun insan biz yarattk ve nefsinin kendisine fsldadklarn biliriz. Ve biz ona ah damarndan daha yaknz." (Kaf sûresi, 16. âyet) diyerek yerini söylemektedir.

Müslüman olduunu kabûl eden her insann slâm olabilmesi, yani "Rabb'ine teslim olarak "O"nunla bar yapabilmesi" için "O"nun kâlbinden gelen sessiz sesini duyarak "O"na uymas gerekir; ki buna: "Yüzünü dine Hanîf olarak dön" (Rûm sûresi,30.) âyetine göre "Dini Hanîf olarak uygulamak denir. Bu gerçek tüm insanlar için "deimez yaratm/ftrat" olduundan nihayetinde iç boyutu ölmeden evvel miracn yaparak feth etmek, yani "Ererek", dini mâbedlerdeki (Tapnak, Havra, Kilise, Cami) deil, "Ar"n etrafndaki "Saf"lara katlarak sklatrmakdr.

Kurân bu gerçee: "Andolsun o saf balayp duranlara." "(Erenler): "Bizden her birimizin belli bir makam vardr. Biziz o saf saf dizilenler, biziz! Biziz o tesbih edenler, biziz" derler. (Saffat sûresi, 1,164.> > 166.) Bu saflara katlmann yolu "Dini Hanîf olarak uygulamaktan" geçer; ki bunu uygulayanlara da "Kurtulanlar", "Gürûh-u Nâci" zümresi denir.

Gerçek anlamda "Öz", yani insann ilâhi "Rûh"undan baka "kurtarcs" yoktur, bunu salamaya ksaca "Hanîf Din" denir; ki gelmi geçmi tüm peygamberlerin tek ve deimez hakikat yoludur, bu gerçekten baka her ne varsa safsatadr, hurafedir uyann!

Dinlerin temelindeki gerçekler bu eserde açlarak hakikat yolunun Ermek için gidilecek tek deimez ve en kadim öretisine k tutulmutur!

nce Kapak:

Sayfa Says: 575

Bask Yl: 2007

e-Kitap:

Sayfa Says: 613

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896043

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bilinmeyen Yönleriyle Hanif Din"

Bilinmeyen Yönleriyle Hanif Din
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima