Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

hayat bir nefes gibi akp gidiyor. Ve geride yalnzca, isteyip de yapamadklarmzn özlemiyle, bizi biz yapan tüm yaanmlklarn farkndal kalyor.

Sergio ile Giovanna, güneli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofras kurma hazrlndayken anszn karlarnda davetsiz bir misafir bulurlar: Kaplarn çalan yorgun görünümlü yal kadn Elsa Corti'dir ve uzaklardan, stanbul'dan gelmitir. Yaklak yarm asr bulan sürgün yllarnn ardndan ülkesine dönen Elsa Corti'nin evinin yeni sahiplerine anlatacaklar, ama daha önemlisi, yllardr görmedii ablasna, hayatnn akyla ilgili söyleyecekleri vardr

Ferzan Özpetek, okurlarn Roma ile stanbul, imdi ile geçmi arasnda, iç içe geçen yaamlarn ve yazglarn hükmettii gizemli bir yolculua çkaryor. Et ve trnak gibiyken yllar önce meydana gelen bir olayla yollarn ayran iki kz kardein karanlk srlar etrafnda örülen Bir Nefes Gibi, tutkularna esir düenleri, kadere meydan okuyanlar, sevgiyi, ihaneti ve her eye ramen yllarn tüketemedii umudu anlatyor

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750744808

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Nefes Gibi"

Bir Nefes Gibi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima