Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Black Widow - Marvel
Black Widow - Marvel

Audiolibro Black Widow

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Följ med Natasha Romanoff, även känd som Black Widow, när hon navigerar i en förrädisk terräng av spionage, familjehemligheter och försoning. När Natasha konfronterar sitt förflutna och försöker avveckla den ondskefulla Red Room-organisationen upptäcker hon chockerande sanningar om sin familj och sin egen identitet. Med hjälp av sin syster Yelena och nyfunna allierade ger sig Natasha ut pa ett uppdrag för att befria änkorna fran hjärntvätt och sätta dit den ondskefulle Dreykov. Kommer Natasha att finna den försoning hon söker, eller kommer spökena fran hennes förflutna att förtära henne?

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller , Fumetti » Supereroi a fumetti

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 00:41.15

Pubblicato 13/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788728391020

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Black Widow"

Black Widow
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima