Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En sann historia om hur det kan gå då man är beroende av spel. Jag vill berätta hur jag resonerade då jag var helt besatt med att fixa situationen jag försatt mig själv och min familj i. Jag hoppas du känner att jag sitter framför dig och berättar min historia, och att du upplever känslor från lite fniss till ilska. Jag började skriva boken för att försöka förstå varifrån allt kommer. Nu hoppas jag att den kan hjälpa dig som själv kämpar med spel. För dig som är närstående till någon som spelar för mycket hoppas jag att boken öppnar lite hur vi resonerar. Fast vi kanske utåt vill visa att allt är ok, gömmer det sig en massor med desperation och skam inombords. Jag vill att vi lär oss tala om dessa svåra saker som vi så ofta bara försöker gömma undan. Jag känner att talandet är ett första steg upp från träsket.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789528029885

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bli inte fast!"

Bli inte fast!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima