Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mange danskere meldte sig under Første Verdenskrig som frivillige i enten den canadiske, amerikanske, britiske, russiske og franske hær eller i Fremmedlegionen.

BREVE HJEM skildrer krigen gennem de breve, de frivillige soldater sendte. Der er breve fra fronten og fra livet længere væk fra selve kamphandlingerne. Der er hjertevarme breve og breve, der skildrer krigens uhyrligheder. Der er beroligende breve til familie og venner og breve med anmodninger om at sende mere tobak.

Bogen er en samlet genudgivelse af "Danske Soldaterbreve", der udkom under og lige efter krigen. Denne nye udgave introduceres af Claus Bundgard Christensen, der bl.a. har skrevet det roste værk "Danskere pa Vestfronten".

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Diari e Lettere » Storia militare , Gialli Noir e Avventura » Storie di guerra

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/10/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788702152333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Breve hjem"

Breve hjem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima