Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Brief aan een vriend

Acharya Nagarjuna - Geshe Sonam Gyaltsen
pubblicato da Uitgeverij Maitreya

Prezzo online:
0,00

Acharya Nagarjuna schreef koning Udayibhadra, een druk bezet man, met het doel de boeddhistische leer op een begrijpelijke manier uit te leggen. Met commentaar van eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen. 'Brief aan een vriend' werd geschreven door de beroemde Indiase filosoof Acharya Nagarjuna die leefde rond het begin van onze jaartelling. In alle boeddhistische stromingen wordt Acharya Nagarjuna zeer gerespecteerd, omdat hij buitengewoon goed in staat was om het onderricht van Boeddha te verhelderen en uit te leggen. Deze tekst is vrij eenvoudig. Acharya Nagarjuna was met koning Udayibhadra bevriend en schreef hem deze brief met het doel de boeddhistische leer op een begrijpelijke manier uit te leggen. De koning was uiteraard een druk bezet man, die midden in het leven stond en de leider was van een groot aantal mensen. Daarom is deze tekst ook zo goed bruikbaar voor drukke mensen in onze tijd. Het hele boeddhistische pad wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd in 123 verzen en met een helder commentaar van eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Buddismo

Editore Uitgeverij Maitreya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/01/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789071886690

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Brief aan een vriend"

Brief aan een vriend
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima