Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu Hikâye Senden Uzun Osman

Aylin Balboa
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,81

"Öyle ite. Hâlâ biraz souk geliyor ama battkça alyorum.
Kendimi boa aldm bayrdan aa kouyorum.
Düüyorum gibi görünüyor olabilir ama bakma aslnda uçuyorum.
Söylediklerimin hepsini unut, sanki ben biliyorum da m yayorum Osman?"

"Ayrlmalyz! Baralm m? Senin cann sa olsun. Hiç bilmiyorum. Ben artk istemiyorum. Yuvarlanp gidiyorum. Senden ayrlmaktan bktm. Düelloya müelloya gitmiyorum. Aman ne bileyim. Oturdum, geçmesini bekliyorum Osman."

Aylin Balboa'nn kendine has kaleminden, bir kadnn kendi kendini tamir etmesinin hikâyesi.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2023

Lingua Turco

EAN-13 9789750534447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bu Hikâye Senden Uzun Osman"

Bu Hikâye Senden Uzun Osman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima