Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bubbelemuck och andra sagor

Elsa Beskow
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

En finstämd sagosamling av folkkära Elsa Beskow! Det lilla vattentrollet Bubbelemuck lever själv vid skogsjön, övergiven av sina föräldrar. Trots det är han glad och fyndig. Och han har sina vänner! Men inom honom skaver ständigt en stark längtan efter frihet. Han önskar sig vingar, lika skimrande och vackra som trollsländornas! Samlingen innehaller även sagorna: Rutbacka och Randakra, Fumle-Per, Rosalind, Klampe-Petters farskinnsfäll, Minsta prinsessans äppelträd, och Det lilla rosenträdet.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031835

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bubbelemuck och andra sagor"

Bubbelemuck och andra sagor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima