Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Büyük Engizisyoncu

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Kafka Kitap

Prezzo online:
1,15

Hz. sa'nn spanyol Engizisyonu döneminde dünyaya geri dönüp esir alnn canl bir imgelemle hayal eden ve Karamazov Kardeler'de hikâye edilen bu mesel; inanç, ac, insan doas ve özgür iradeye dair hem derinlikli hem de incelikli bir keif yolculuu. Kitapta ayn zamanda, Dostoyevski'nin Sibirya'daki bir esir kampnda sürgün olarak geçirdii günlere dayanan güçlü ve rahatsz edici yazlar da yer alyor.

Tarih boyunca baz kitaplar dünyay deitirdi. Bununla kalmayp; bizleri ve birbirimizi görme biçimimizi etkiledi. O kitaplar ki tartmalara, muhalif fikirlere, sava ve devrimlere esin kayna oldular. Aydnlattlar, harekete geçirdiler, kkrttlar, teselli ettiler. Yaammz zenginletirdiler ve bizleri ayr ayr kendi yaamlarmz sorgulamaya yönelttiler. imdi Kafka Kitap sizlere uygarl sarsan, insanlk tarihine yön veren ve kendimizi kefetmemize yardm eden fikirleriyle; büyük düünürlerin, çr açanlarn, radikallerin ve ileriyi görenlerin eserlerini sunuyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 156

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 91

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Kafka

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Kafka Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000711010

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Büyük Engizisyoncu"

Büyük Engizisyoncu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima