Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


DeBurgh kardelerin birbiri ardna yaptklar o acele evlilikleri baka nasl açklayabilirdi? Robin DeBurgh, ailesinin üzerinde bir büyü olduuna yürekten inanyordu. Robin DeBurgh bekâr kalmaya yemin etmiti. Ama sanki kader onunla alay ediyordu. Garip bir cinayet sayesinde Sybil'le tanmt. O masmavi gözlere ilk baktnda, o bronz hareli kzl saçlar ilk gördüünde, artk dönüü olmayan bir yola girdiini anlam, tuzaa dümü gibi hissetmiti. Sybil, Robin'in alnna yazlm ruh ei, biriciiydi.

Manastrn korunakl duvarlar artk snabilecei bir barnak olmaktan çktnda, Sybil oradan ayrlmann zaman geldiini biliyordu. Ama rahibe atksn bir düün duvayla deitireceini hiç beklemiyordu. Hele, hayatn ve kalbini o cüretkâr övalye, Robin DeBurgh'un ellerine brakacan asla tahmin edemezdi! Acaba gerçekten, DeBurgh'larn üzerinde asla çözülemeyecek bir büyü mü vard?Sayfa Says: 220

Bask Yl: 2014


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390459

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Büyülü Prenses"

Büyülü Prenses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima