Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Canlarn Cinsiyeti

Nimet Okan
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,50

"Bizim erkeklerimize göre kadn dediin evde oturur, iini yapar, gücüne bakar, bir yere gitmez... Alevilerde kadn-erkek eittir yok. Onlar sözde... Çou [kadn] ceme giderken bile einden izin alp gidiyor."

"Çok fena küsüyorum, kararyorum o insanlara... Mal mülk için `O kz, bu olan,' diyorlar; `Kz ele gidiyor, alyor götürüyor mal,' diyorlar. Kz `el' görüyorlar."

"Babam `Sünni olmasn, isterse köyümün en kötüsü olsun; yeter ki kzm dar gitmesin,' derdi; dedii de oldu."

Alevilik, kadn-erkek eitliine yapt vurguyla zaman içinde zihinlerde belli bir yer edindi, ancak bu eitlik iddiasnn gerçek hayata ne kadar tand meçhul Nimet Okan, bu sorunun peinden gidip topluluun kadnlarna kulak vererek, günlük hayatn içine gizlenmi ayrmclklar tek tek tespit ederek, sözde kalan bir eitlik iddiasnn asln gün yüzüne çkaryor. Okula yazdrlmayan, hekime gönderilmeyen, miras hakk çou zaman gasp edilen kadnlarn hikâyelerini öreniyoruz. Canlarn Cinsiyeti, bizi Alevilik gelenekleri içinden geçirerek onun özel bir koluna, ismini bir kadndan alan Anabacl topluluunu kefe götürüyor. Tarihi Osmanl dönemine uzanan bu topluluk da isimlerinden balayarak cinsiyetleraras eitlie yapt vurguyla tannyor, posta oturan "bac"laryla gurur duyuyor. Nimet Okan ise görünürdeki gurur perdesinin arkasnda kalan isyana, Alevi kadnlarn isyanna dikkat kesiliyor. Bunu yaparken, devlet nezdinde karln bulan Alevi-Sünni ayrmna, Alevilerin kendi içlerindeki dinî-sosyal-ekonomik hiyerariye, büyük kentlerde keskinleen snf farkna deinmeyi de ihmal etmiyor. Canlarn Cinsiyeti, sloganlara-klielere dümeden, gerçekleri "kefetmek" için

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230003886144

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Canlarn Cinsiyeti"

Canlarn Cinsiyeti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima