Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cinquanta mil peles per un bigoti

Maria Ángels Bogunyá
pubblicato da Metaforic Club de Lectura

Prezzo online:
4,99

No tot és el que sembla i, en un barri d'una gran ciutat on gairebé tothom es coneix, hi pot haver negocis poc clars, jocs bruts, realitats dures i gent divertida que trampeja tot això amb imaginació. Tot plegat ho descobreix el Francesc Ferrer, un paio la mar de normal, segons ell que, arran de trobar-se de protagonista d'aquesta història, va una temporadeta de bòlit.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Metaforic Club De Lectura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416862481

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cinquanta mil peles per un bigoti"

Cinquanta mil peles per un bigoti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima