Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Comunicació NoViolenta

Marshall B. Rosenberg
pubblicato da Acanto

Prezzo online:
15,90

Segons l autor, la Comunicació NoViolenta és un model per establir una connexió empàtica amb nosaltres mateixos i amb els altres. L empatia és una qualitat molt valuosa i profundament humana que tots podem desenvolupar. Malauradament, la comunicació que hem après ens distancia de la nostra veritable naturalesa humana. La CNV ens ajuda a recuperar la nostra capacitat natural d escoltar amb el cor. És un model de vida que ens permet afrontar els conflictes de manera que tots els involucrats en surtin beneficiats. I creiem sincerament que el plaer més gran que hi ha a la Terra per a nosaltres, els éssers humans, és el de poder contribuir al benestar dels nostres iguals.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Acanto

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788412027006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Comunicació NoViolenta"

Comunicació NoViolenta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima