Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Contes per a nenes i nens feliços

Francesc Miralles - Álex Rovira
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
7,99

Despres de l'exit de Contes per estimar-te millor, Alex Rovira i Francesc Miralles presenten un nou llibre per aprendre valors que donara als joves lectors una bruixola per afrontar els reptes de la vida, desenvolupar la intel·ligencia emocional, descobrir el seu talent i realitzar-se.

Dirigit a tota la familia, aquestes trenta-cinc faules, inspirades en les mes savies tradicions de la humanitat, il·lustren l'esforc i la superacio, la importancia d'acceptar-se, la magia de l'empatia, la simplicitat i altres claus personals per creixer i ser felic en un mon cada vegada mes complex.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Racconti

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788418134326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Contes per a nenes i nens feliços"

Contes per a nenes i nens feliços
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima