Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Czujniki dla pocz?tkuj?cych. Poznaj otaczaj?cy Ci? ?wiat za pomoc? elektroniki, Arduino i Raspberry Pi

by Kimmo Karvinen - Tero Karvinen
pubblicato da Helion

Prezzo online:
6,23

Zdob?d? informacje na temat ?wiata zewn?trznego!

Arduino oraz Raspberry Pi to p?ytki, które sprawi?y, ?e ?wiat elektroniki sta? si? dost?pny dla wszystkich. Z ich pomoc? ka?dy amator mo?e sprawnie zrealizowa? projekt, o którym marzy? od zawsze. Fantastyczne mo?liwo?ci oraz ?atwo??, z jak? mo?na je wykorzysta?, przyczyni?y si? do ich ogromnej popularno?ci. Je?eli jednak chcesz zbudowa? bardziej wyrafinowany uk?ad, b?dziesz potrzebowa? informacji o ?wiecie zewn?trznym. Dostarcz? Ci ich czujniki!

Je?eli chcesz zorientowa? si?, jak szeroki wachlarz czujników dost?pny jest dla Raspberry Pi oraz Arduino, trafi?e? na doskona?? ksi??k?. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane opisy zastosowania przeró?nych sensorów. Pomiar obrotu, jasno?ci ?wiat?a, temperatury oraz odleg?o?ci to tylko niektóre z opcji. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, jak wykorzysta? przycisk monostabilny oraz zbudowa? urz?dzenie regulowane czujnikiem podczerwieni. Ksi??ka ta jest znakomitym ?ród?em informacji dla pasjonatów chc?cych tworzy? zaawansowane projekty z u?yciem dost?pnych na rynku czujników.

Dzi?ki tej ksi??ce:
  • wykorzystasz czujnik temperatury
  • zareagujesz na zmiany w o?wietleniu
  • zastosujesz czujnik FlexiForce
  • stworzysz jeszcze bardziej zaawansowany uk?ad elektroniczny

Zbuduj wymarzony uk?ad, reaguj?cy na dane ze ?rodowiska zewn?trznego!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Hardware

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/03/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9781457193330

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Czujniki dla pocz?tkuj?cych. Poznaj otaczaj?cy Ci? ?wiat za pomoc? elektroniki, Arduino i Raspberry Pi"

Czujniki dla pocz?tkuj?cych. Poznaj otaczaj?cy Ci? ?wiat za pomoc? elektroniki, Arduino i Raspberry Pi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima