Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Daar zijn vrienden voor

Suzanne Peters
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
0,00

Beste vriendinnen Dionne en Emma kennen elkaar al vanaf de basisschool. Ondanks hun verschillende levens praten ze regelmatig bij met een wijntje. Hun grootste geheimen verzwijgen ze echter voor elkaar. Zo weet Emma niet dat Dionne bang is voor het stuklopen van haar huwelijk. Dionne weet niet dat Emma zich alleen maar voordoet als de happy single, terwijl ze snakt naar een relatie en tot over haar oren verliefd is op haar (getrouwde) baas. Intussen benijden ze elkaars levens. Hoe groen is het gras aan de overkant?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 03/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781393763345

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Daar zijn vrienden voor"

Daar zijn vrienden voor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima