Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dagboek van een kwijnend geheugen

Flavio Pagano
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
0,00

Op hartverscheurende, schrijnende en ontroerende wijze tovert Dagboek van een kwijnend geheugen toch een glimlach op je gezicht. Als de moeder van Flavio Pagano te horen krijgt dat zij aan de ziekte van Alzheimer lijdt, besluit zij een dagboek bij te houden om 'het geheim van het leven' aan haar kinderen en kleinkinderen te kunnen overdragen. Maar algauw worden haar aantekeningen ingehaald door haar ziekte: Alzheimer is meedogenloos. Haar zoon, Flavio Pagano, neemt de pen van zijn moeder over in een poging de gedachten van zijn moeder invulling te geven. Ondertussen zien hij en zijn excentrieke Napolitaanse familie zich voortdurend geconfronteerd met een vreselijk dilemma: moeten zij hun moeder toevertrouwen aan een verzorgingstehuis of laten zij haar thuis wonen en staan zij haar zelf bij? Dagboek van een kwijnend geheugen leest als een roman en is een prachtig narratief verslag, gewijd aan allen die dagelijks te maken hebben met deze steeds vaker voorkomende realiteit, en die er tot in het diepst door gevormd worden.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Vecchiaia e Pensionamento

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789045219745

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dagboek van een kwijnend geheugen"

Dagboek van een kwijnend geheugen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima