Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eyvah Kitap! adl bayaptyla yüz binlerce okura ulaan yazar Mine Soysal, son romannda kyda köede kalm yaamlara odaklanyor. Gençlerin küskün içsesini, biriken kayglarn, kimi öfkeli kimi cesur çklarn küçük bir Anadolu kentinin yoksul mahallesinde buluturan yazar, hayatn yürek burkan zor yanlarn dillendirirken iletiim ve anlaya tutunuyor. Benzer koullarn sradan insanlar üzerindeki farkl etkilerini gerçeklikle aktaran roman, korkular dayanmayla datanlar, yaama dört elle sarlanlar incelikli diliyle selamlyor.

Mete'nin liseye balayaca o yaz, iç darlatan sorunlaryla birlikte gelmitir. Maddi skntlar ve bedensel engelli ablasnn sessiz çaresizlii yetmezmi gibi, yeni komularn gürültüsü de Mete'nin içsesini bastracak güçtedir. Aile içinde iddete ilk kez tank olmas duraan hayatn sarsm, komularnn olu Ömer yakasna yapvermitir. Neyse ki, tezini yazmak için yanlarna gelen psikolog teyzesi, tatl bir yaz esintisi yaratr yoksul evlerinde. Teyzesinin, çounu anlamad laflarnda, Sla'nn zeytin gözlerinde prldayan umut, Mete'nin bunaltsn datmaya yetecek midir?..

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405676

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Daralan"

Daralan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima