Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Boeddha en de Badass

Vishen Lakhiani
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
11,99

Succes is niet voor good guys only - beter zaken doen met Vishen Lakhiani's rebelse mindfulness *NEW YORK TIMES, AMAZON.COM, WALL STREET JOURNAL en USA TODAY BESTSELLER*

De boeddha en de badass van ondernemer en zelfhulpgoeroe Vishen Lakhiani laat je zien dat bewust zakendoen niet alleen over mindfulness en voorzichtigheid gaat, maar ook over recalcitrant zijn en tegen de gevestigde orde aanschoppen. De boeddha in jou wil misschien vanuit rust beslissen, maar de badass wil verandering en creativiteit.

Wie voor indrukwekkende resultaten wil gaan, hoeft dan ook niet voor een bepaalde stijl van zakendoen te kiezen. Want het is de combinatie van tegenovergestelde krachten die tot plezier én succes in je werk zullen leiden. Dit is hét boek voor de ambitieuze en rebelse ondernemer die mindfulness niet uit het oog wil verliezen.

`Vishen is een van de invloedrijkste denkers van onze tijd op het gebied van persoonlijke groei' - Jay Shetty, auteur van Denk als een monnik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789021579238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Boeddha en de Badass"

De Boeddha en de Badass
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima