Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vrienden! koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb weêr liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.
Maar, gij vraagt me: "zijn ze mooi?" 't Antwoord is: van 't beste allooi, Vol van vinding, gloed en leven, Immers, 'k heb ze zelf geschreven? En een hoofdpoëet als ik, Kent de rijmkunst op een' prik.
Ergo, wie dees zangen laak', Heeft geen enkel greintje smaak; Weest dus op uw hoede, Heeren! Die mijn werk zult recenseren; Want, wie deze deuntjes fluit, Wijst zijn eigen vonnis uit.
Koopt dan, koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb weêr liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.

Lieuwe Schipper, 30 Sept 1808 te Zaandam geb. en 7 Oct. 1870 te Velp overl., schreef tal van kinderboeken, o.a.: Gedichtjes voor de jeugd.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Poesia » Classici

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004575887

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Liereman"

De Liereman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima