Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Nieuwe Zijderoute

Jonathan Holslag
pubblicato da Overamstel Uitgevers Belgie

Prezzo online:
9,99

Al bijna twee decennia beweert China dat zijn groeiende economie de groei, export en tewerkstelling in Europa bevorderen. De realiteit is echter niet zo zwart-wit: onevenwichtige handel met China heeft Europa de afgelopen tien jaar meer dan 1.4 biljoen euro gekost en haar politieke invloed ondermijnd. China's grootste infrastructuurproject, de Nieuwe Zijderoute, zal de situatie alleen maar erger maken. Holslag stelt dat Europa minder afhankelijk moet worden van China en moet werken aan een sterker en duurzamer economisch model.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492626721

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Nieuwe Zijderoute"

De Nieuwe Zijderoute
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima