Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een halve eeuw geleden bedacht Marten Toonder voor het verhaal De pasmunt al een alternatief geldstuk, een bitcoin avant la lettre. Deze wordt door tovenaar Hocus Pas in omloop gebracht, en het duurt niet lang of alle Rommeldammers zijn in de greep van de hebzucht. `Gewone florijnen' interesseren hen niet, pasmunten moeten ze hebben. Zelfs de markies raakt zijn zelfbeheersing kwijt en berooft, goed vermomd, Rommeldammers van hun munten. Geen wonder dat het bijdrukken van pasmunten uiteindelijk leidt tot ontwaarding ervan: aan het einde van het verhaal veranderen de munten in slijk. In De pasmunt zien we de huidige rage rond cryptocurrency - én de mogelijke gevolgen ervan - haarfijn weerspiegeld. President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot schreef speciaal voor deze editie een voorwoord.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789403141602

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Pasmunt"

De Pasmunt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima