Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een filosofiedocent beseft tijdens een slapeloze nacht dat zijn bestaan zo goed als zinloos is geweest. Hij lijdt nederlagen in het leven, struikelt in de liefde, verliest voeling met zijn tijd. Hij wordt de afvallige van een wereld die feestelijk lijkt te vergaan. Om greep te krijgen op de dingen verzint hij discussies met dode filosofen. Wanneer zijn zieke moeder overlijdt, slaagt hij erin om het tij te keren en weer toenadeirng te vinden tot zijn geliefde. In zijn debuutroman De afvalligen houdt Peter De Graeve onze tijd een spiegel voor. Het is een verrassend rijk en erudiet boek.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Pelckmans Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/08/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789463102780

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De afvalligen"

De afvalligen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima