Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De egel, dat ben ik - Toon Tellegen
De egel, dat ben ik - Toon Tellegen

Audiolibro De egel, dat ben ik

Toon Tellegen
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
0,00

'Ik wou dat ik in mijn hoofd kon kijken, dacht de egel. Wat een rommel moet het daar zijn! Waarom kan ik wel mijn huis opruimen en mijn hoofd niet?'
In De egel, dat ben ik, een boek dat een bijzondere plaats inneemt in het oeuvre van Toon Tellegen, staan de wederwaardigheden, de verlangens en de diepste gedachten van de egel centraal. Of zijn het die van de schrijver zelf?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Audiolibro

Durata 02:02.28

Pubblicato 20/07/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789021464664

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De egel, dat ben ik"

De egel, dat ben ik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima