Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De glimlach van de aarde

Roel Meijvis
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
0,00

'Het denken van Camus is een voelend en lichamelijk denken, ingebed in de wereld en het leven.' De Frans-Algerijnse schrijver Albert Camus heeft altijd ontkend filosoof te zijn. Toch veronderstelt zijn veelzijdige oeuvre - romans, essays, toneelteksten, journalistieke stukken, redevoeringen en correspondenties - een onderliggend denken. Wat onderscheidt het denken van Camus? En wat kunnen we ermee in de 21e eeuw? In De glimlach van de aarde neemt filosoof Roel Meijvis de lezer mee op ontdekkingsreis door Camus' rijke oeuvre. In een even persoonlijk als deskundig essay laat Meijvis zien welke antwoorden de filosofie van Camus biedt op de vragen van onze tijd.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789083382975

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De glimlach van de aarde"

De glimlach van de aarde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima