Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De huwbare miljonairsdochter

Krystal Marquis
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Drama, romantiek en baljurken: 'De huwbare miljonairsdochter' van Krystal Marquis is het eerste deel in de kleurrijke De dochters Davenport-serie, voor fans van de serie Bridgerton.

'De huwbare miljonairsdochter' van Krystal Marquis biedt niet alleen drama en romantiek: het beschrijft ook een stuk geschiedenis dat niet vergeten mag worden.

Het is 1910. Ooit was William Davenport tot slaaf gemaakt, nu heeft hij een immens imperium in Chicago. Omringd door rijkdom en markante feesten proberen hij en zijn gezin hun weg te vinden in de wereld en in de liefde. Dochter Olivia raakt overrompeld na een ontmoeting met een burgerrechtenactivist, terwijl haar zus Helen liever auto's repareert. Meeslepend inkijkje in het leven van een miljonairsfamilie die echt heeft bestaan.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/09/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789020548365

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De huwbare miljonairsdochter"

De huwbare miljonairsdochter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima