Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De jongen die zijn vader zocht

John Boyne
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
7,99

Op de dag dat de Eerste Wereldoorlog begint, belooft de vader van Alfie Summerfield aan zijn zoon dat hij niet zal gaan meevechten - maar de volgende dag moet hij die belofte al breken. Hij gaat op een zeer speciale, geheime missie, en de hele oorlog lang heeft Alfie geen idee waar zijn vader zou kunnen zijn. Is hij inmiddels gesneuveld?

Op zijn negende moet Alfie al gaan werken als schoenpoetser op King's Cross Station. Dan leest hij onverwachts zijn familienaam op een vel papier dat toebehoort aan een legerarts. Zijn vader leeft nog, en ligt met een oorlogstrauma in een ziekenhuis ver weg. Alfie besluit dat het tijd wordt voor zijn eigen geheime missie: hij zal zijn vader in het ziekenhuis opzoeken en hem terugbrengen naar hun huis op Damley Road.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789460921544

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De jongen die zijn vader zocht"

De jongen die zijn vader zocht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima