Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kunst van Morris

Morris
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
19,99

Maurice De Bevere, alias Morris (1923-2001), de man die in 1946 de legendarische stripfiguur Lucky Luke bedacht, was een van de productiefste auteurs uit het gouden tijdperk van de Franco-Belgische strip. Morris wijdde zich 55 jaar lang bijna uitsluitend aan zijn beroemde lonesome cowboy. Hij tekende ruim 70 Lucky Luke-albums, alles samen bijna 3000 platen, in zijn prachtige penseelstreek die helemaal is gericht op leesbaarheid en op persiflage. De kunst van Morris biedt de lezer aan de hand van originele platen en illustraties van de auteur een nadere beschouwing van diens unieke stijl. Deze documenten, die in dit boek voor het eerst worden getoond, benadrukken het grote belang van een oeuvre dat misschien nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.

Dettagli

Generi Fumetti » Storia, Attualità e Letteratura a fumetti , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 5420077123726

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kunst van Morris"

De kunst van Morris
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima