Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Una fita essencial de l''estètica. Vassili Kandinski (1866-1944) és una figura imprescindible de la història de l''art contemporani en qualitat de difusor i de promotor del primer moviment d''art abstracte. Va ser membre de Der Blaue Reiter i de l''escola de la Bauhaus, dos dels moviments creatius més importants i més reconeguts de l''art modern. De l''espiritual en l''art és el seu text més conegut i més traduït (mai abans, però, al català), i és on l''autor elabora i analitza la pràctica de l''abstracció no figurativa. L''objectiu de Kandinski és que el lector desenvolupi la seva capacitat de captar allò que és espiritual en les coses materials i abstractes, amb un estil literari impecable que avança pels meandres de la filosofia i de la reflexió estètica amb claredat i amb uns referents sensorials i pictòrics accessibles: de fet, el gran poder comunicatiu del text és un dels trets que més ha contribuït a consolidar-lo com una influència indiscutible en la història de l''art. "Un text seminal en la història de l'art." The Independent "L'art abstracte no s'entén sense aquest llibre." The Guardian "Un volum pioner en el moviment per alliberar l'art dels seus lligams tradicionals i portar-lo a la realitat material: aquest llibre és un dels documents més importants en la història de l'art modern." The Times

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Espressionismo, Surrealismo e movimenti artistici dal 1900 » Storia dell'arte, Alti titoli

Editore Ático De Los Libros

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788418217128

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De l'espiritual en l'art"

De l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima