Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Er leven geen ijsberen meer op Bereneiland. Tenminste, dat is wat Aprils vader haar vertelt als ze voor zijn onderzoek zes maanden naar het noordpoolgebied moeten. Maar op een avond vangt April een glimp op van een beervormige schim aan de horizon. Het is een ijsbeer die daar niet hoort; hij heeft honger, is eenzaam en ver weg van huis. Een beer die iets mist net als April. Hun ongewone band groeit en April zet alles op alles om haar nieuwe vriend te redden. Zo begint de grootste en belangrijkste reis van haar leven. Een reis om Beer te redden. En misschien wel zichzelf. Dit ontroerende verhaal zal kinderen over de hele wereld laten zien dat je nooit te jong bent om een verschil te maken. De laatste beer gaat over de sterke band tussen kinderen en dieren en is een strijdkreet om goed voor onze planeet te zorgen. 'De laatste beer is zo'n magisch vriendschapsverhaal, waarvan je weet dat het niet kan, maar dat je graag wil geloven.' - AD 'Een roerend verhaal over vriendschap en hoop. [...] Dit is het soort magie waarvan klassieke verhalen worden gesponnen.' - Parool 'Een spetterend debuut. Een magisch, zelfverzekerd verteld verhaal met prachtige illustraties van Levi Pinfold. Ik voorspel een daverend succes' The Times

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/02/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789021483061

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De laatste beer"

De laatste beer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima