Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De laatste deelnemer - Alexandra Oliva
De laatste deelnemer - Alexandra Oliva

Audiolibro De laatste deelnemer

Alexandra Oliva
pubblicato da Storytel Publishing NL

Prezzo online:
12,99

De laatste deelnemer van Alexandra Oliva is een razendspannend boek dat perfect is voor fans van Wie is de mol? en Expeditie Robinson. Twaalf kandidaten nemen deel aan een realityprogramma waarin ze moeten zien te overleven in de wildernis in het noordoosten van de VS. In het begin zijn de opdrachten vrij onschuldig, maar ze worden steeds heftiger. Dan volgt de ultieme test: in je eentje een tijdlang overleven in de wildernis. Een deelneemster wordt steeds fanatieker, maar ze weet niet wie ze kan vertrouwen. Bij de laatste uitdaging raken haar reserves op en kan ze steeds minder goed realiteit van waan onderscheiden. Dan ontmoet ze een tiener die haar een wel heel onwaarschijnlijk verhaal vertelt. Of vertelt hij de waarheid? Zal ze hem vertrouwen? De laatste deelnemer leest als een achtbaanrit: je móét verder lezen om te weten hoe het afloopt. Het is een psychologische roman. Net zo verslavend als een spannende tv-serie! Ook voor fans van The Hunger Games.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Storytel Publishing Nl

Formato Audiolibro

Durata 12:32.14

Pubblicato 24/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789462532977

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De laatste deelnemer"

De laatste deelnemer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima