Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De joodse Eva Fastag was 25 jaar toen ze in juli 1942 bij de eerste jodenrazzia in Antwerpen werd opgepakt. In het verzamelkamp Dossinkazerne in Mechelen dwongen de Duitsers haar om de lijsten op te stellen voor de deportatie van joden naar Auschwitz. Van de meer dan 25.000 mannen, vrouwen en kinderen stierven de meesten er meteen in de gaskamers. Waar ze kon pleegde Eva verzet, maar ze kon niet vermijden dat ook haar familie werd vermoord. Pieter Serrien reisde naar Israƫl om er de unieke getuigenis van deze 102-jarige op te tekenen en geeft historische duiding bij haar oorlogsverhaal.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia: specifici argomenti

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789463962056

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De laatste getuige"

De laatste getuige
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima