Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De laatste kans - Lauren Asher
De laatste kans - Lauren Asher

Audiolibro De laatste kans

Lauren Asher
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
0,00

Callahan Kane baalt als een stekker. Om de erfenis van zijn grootvader te kunnen claimen, moet hij een zomer doorbrengen in het familiehuis aan het meer voordat hij het mag verkopen. Eén probleem: de ex van Cal, Alana Castillo, woont momenteel in het huisje. De relatie tussen de twee is jaren geleden zeer pijnlijk geëindigd, en er zit bij allebei nog veel oud zeer.

Nu ze elkaar weer vaker zien, moeten ze opnieuw uitvinden hoe ze weer samen door één deur kunnen. Dan gebeurt er iets wat Cal niet had verwacht: hij wordt weer verliefd op zijn ex-vriendin. Terwijl hij zijn gevoelens probeert te onderdrukken, komen oude herinneringen en nieuwe geheimen naar boven. Krijgt de liefde van Cal en Alana ondanks alles een laatste kans?

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Audiolibro

Durata 14:41.10

Pubblicato 16/10/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789021487069

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De laatste kans"

De laatste kans
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima