Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De macht en de almacht

Madeleine Albright
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
9,99

In De macht en de almacht schrijft Madeleine Albright bijzonder openhartig en met gezond verstand over Amerika s internationale rol, religie, ethiek en over de zorgwekkende toestand van de wereld. Geen andere voormalige minister van Buitenlandse Zaken heeft ooit zoiets geschreven. uit het voorwoord van Bill Clinton In dit baanbrekende en prikkelende boek laat Madeleine Albright zien dat een goed begrip van de kracht en de macht van religie essentieel is, willen de vs hun rol als globaal machthebber op de juiste wijze vervullen. Ze analyseert de verhouding tussen religie en internationale politiek zowel vanuit de Amerikaanse geschiedenis als vanuit haar eigen politieke ervaring, en levert scherpe kritiek op het huidige Amerikaanse beleid.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789026327582

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De macht en de almacht"

De macht en de almacht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima