Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De mysterieuze zolder

Eric Elfman - Neal Shusterman
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
11,99

Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend avontuur...

Een mysterieuze zolder...
In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen.

Al snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk.

Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en meeslepend avontuur...

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789000339266

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De mysterieuze zolder"

De mysterieuze zolder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima