Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De rode stukken' is de autobiografie van een rechtszaak. Het is een diepzinnige literaire pageturner over een onopgeloste moord, door een van de boeiendste schrijvers van deze tijd: Maggie Nelson. Op een novembermiddag wordt Maggie Nelson gebeld door haar moeder: de zaak rondom de onopgeloste moord op Maggies tante Jane wordt heropend. Aangenomen werd dat Jane in 1969 het slachtoffer was geworden van een beruchte seriemoordenaar, maar de zaak werd nooit opgelost. Nu is er met behulp van DNA-onderzoek nieuw bewijs gevonden en lijkt een arrestatie aanstaande. Nelson volgt het onderzoek en de rechtszaak samen met haar moeder. Het zet haar aan het denken over geweld tegen vrouwen, over de deken van angst die haar jeugd en familie overschaduwde en over haar eigen complexe verhouding tot haar moeder en de rest van haar familie. Het maakt De rode stukken tot een diepzinnige en uiterst relevante pageturner.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie , Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Violenza nella società

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789045044248

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De rode stukken"

De rode stukken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima