Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verborgen bibliotheek van Warschau - Madeline Martin
De verborgen bibliotheek van Warschau - Madeline Martin

Audiolibro De verborgen bibliotheek van Warschau

Madeline Martin
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
0,00

Prachtige roman voor lezers van De bibliotheek van Parijs en De boekhandel van Teheran

Warschau, 1939. Zofia vindt al haar hele leven troost bij boeken. Wanneer Warschau door Hitlers troepen onder de voet wordt gelopen en er overal bommen vallen, beseft ze dat haar geliefde boeken in gevaar zijn en moeten worden beschermd.

Zofia besluit alle boeken die ze kan vinden uit het puin te redden, ze te verbergen en een clandestiene boekenclub op te richten. Maar hoe dichter de bevrijding van Warschau nadert, des te gevaarlijker het leven wordt en vluchten is niet voor iedereen mogelijk, zoals voor haar Joodse vriendin Janina, die zit opgesloten in het getto. Terwijl de vernietiging om hen heen raast, vecht Zofia om haar vriendin te redden. Dat doet ze met het enige wapen dat ze heeft: verhalen.

Over De laatste boekwinkel van Londen:

'Het is ontroerend, bevat zeer spannende scènes, maar draait vooral om moed hebben, geloven in een betere toekomst en verbinding zoeken via verhalen.' Hebban

'De schrijfstijl van Madeline Martin is aangenaam en toegankelijk. Ik heb genoten!' Koukleum

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Harpercollins Holland

Formato Audiolibro

Durata 12:59.10

Pubblicato 17/01/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402769654

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verborgen bibliotheek van Warschau"

De verborgen bibliotheek van Warschau
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima