Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verborgen kleuren van het leven

Laura Imai Messina
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
12,99

Een ontroerend verhaal over hoe twee jonge mensen verliefd worden: zij ziet veel meer kleuren dan andere mensen en hij is kleurenblind. Mio heeft een bijzondere gave: zij ziet alle kleuren, alle schakeringen en nuances. Middernachtzwart met een vleugje maan, indigo dat naar bosbes ruikt, geel van een rijpe perzik vlak voordat hij geplukt wordt. In het naaiatelier van haar ouders voor bruidskimonos raakt ze steeds bedrevener in het aanraden van de juiste kleur voor de mooiste dag in het leven.

Aios wereld is er juist een van stilte. Hij begeleidt mensen bij het afscheid van een dierbare. Dat hij kleurenblind is maakt zijn werk en leven soms lastig. Als hij de hulp van Mio inroept, worden ze verliefd. Maar Aio is niet helemaal eerlijk over hun ontmoeting.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789044933666

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verborgen kleuren van het leven"

De verborgen kleuren van het leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima