Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wake-upcall

Beth O'Leary
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
6,99

Izzy en Lucas zijn collega's, concurrenten en tegenpolen, maar als ze opeens moeten samenwerken om hun geliefde hotel en hun baan te redden, verandert hun rivaliteit in iets heel anders... Collega's Izzy en Lucas kunnen elkaar niet uitstaan, maar als hun geliefde Forest Manor Hotel letterlijk dreigt in te storten, móéten ze wel samenwerken. Als het hotel dankzij Izzy een flinke beloning opstrijkt voor het terugbezorgen van een verloren trouwring, lijkt dat dé oplossing. Izzy en Lucas besluiten op zoek te gaan naar de eigenaren van de andere vier ringen die al jaren bij de gevonden voorwerpen liggen. Maar terwijl hun bittere rivaliteit verandert in iets heel anders, dringt zich toch de vraag op of ze banger zijn hun baan te verliezen of hun hart

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789026169380

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wake-upcall"

De wake-upcall
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima