Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De ziekte van lyme

Wolf-Dieter Storl
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
14,99

Wolf-Dieter Storl laat met De ziekte van Lyme zien dat er geen reden voor angst is, want de ziekte van Lyme is te genezen!

De ziekte van Lyme is te genezen! Er is geen reden voor angst. Na intensief onderzoek komt ethno-botanicus Wolf-Dieter Storl - zelf lyme-patiƫnt - tot deze conclusie. De ziekte van Lyme die door een tekenbeet wordt overgedragen kan alle lichaamsfuncties en elk orgaan aantasten en gaat gepaard met een veelheid aan symptomen. De ziekteverwekkende bacterie wordt niet door het immuunsysteem aangepakt en ook antibiotica helpen niet. In de traditionele Chinese geneeskunde, de homeopathie en de westerse kruidenleer zijn echter wel mogelijke oplossingen te vinden, stelde de auteur op basis van onderzoek vast. Hij wist ze met succes op zichzelf toe te passen. Centraal daarbij staan de kaardebol en koortstherapie. De aanpak van Storl biedt de kans volledig te herstellen van deze 'nieuwe volksziekte'.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Self Help , Scienza e Tecnica » Medicina , Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789020206777

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De ziekte van lyme"

De ziekte van lyme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima