Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Efterkrigstidens ruinbyer i det besatte Tyskland er hjemsted for en skyggeverden, hvor korruptionen og desperationen lever side om side, og den eneste gyldige valuta er amerikanske cigaretter. For dem kan du til gengæld købe hvad som helst. Amerikaneren Walter Mosca vender tilbage til dette Tyskland efter krigen, for at genfinde den kvinde han elskede, og opbygge et nyt liv. Men skyggerne sniger sig ind på ham, og han må snart vælge mellem kærlighed og ambition, passion og grådighed, og ikke mindst mellem liv og død...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711579329

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den mørke arena"

Den mørke arena
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima