Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det Kommunistiske Manifest (tysk: Manifest der Kommunistischen Partei), af og til omtalt som Manifestet eller Det Kommunistiske Partis Manifest, er et af de mest betydningsfulde politiske skrifter i verdenshistorien. Det er skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels og blev udgivet første gang i London den 21. februar 1848. Manifestet dannede med sine idéer om proletariatets diktatur, det klasse- og statsløse samfund og fælles ejendomsret over produktionsmidlerne grundlaget for den gren af den kommunistiske ideologi, der senere er blevet kaldt for marxisme. Indhold Manifestet indeholder et forord og følgende fire hovedkapitler: Bourgeoisi og proletariat Proletarer og kommunister Socialistisk og kommunistisk litteratur Kommunister og oppositionspartier Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788743008545

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det kommunistiske manifest"

Det kommunistiske manifest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima