Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família! - Jeff Kinney
Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família! - Jeff Kinney

Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família!

Jeff Kinney
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
5,99

Noves aventures de Diari del Greg!

En Greg torna a tenir problemes. A les parets de l'escola han aparegut unes pintades i ell és el principal sospitós. El més estrany, però, és que és innocent, o almenys una mica. Per sort, una nevada inesperada anul·la les classes i en Greg es deslliura del càstig. O no del tot, perquè hi ha cap càstig pitjor que quedar-se atrapat a casa amb la família durant les vacances?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie da ridere

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/12/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788415790167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família!"

Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima