Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Kærligheds Guder

Amor - glade Dreng med dit velforsynede
Kogger,
Umyndige Gud for det umyndige Folk.
Let til Haands er du - som let til Béns din
Mængde,
der sætter i Livets Jord kun flygtige Fødder
baade i Glæde og Sorg - hvad enten den lér
eller græder
Mængden, Amor, saarer du
For de Tusenders Bryst passer dit Koggers
Lager
af milde Pile for lunkne Hjærter,
dine Vaaben, der ridser - ti der kan ikke
saares." Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711748589

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Digte 1889"

Digte 1889
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima